แบบฟอร์มต่างๆ

 

 ♦ ระดับสถาบัน-ระดับกอง

ปีการศึกษา 2566

- แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า-การประเมินตนเอง-SAR ตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน  RMUTL QA ปีการศึกษา 2566 ไฟล์-Word 
- แบบฟอร์ม Common data set RMUTL-QA 6 มิติ 18 ตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2566 ไฟล์-Word 
- แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง-SAR ตัวบ่งชี้หน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2566 ไฟล์-Word 
 

 

ปีการศึกษา 2565 

- แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง-SAR ตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน  ปีการศึกษา 2565 ไฟล์-Word (ให้รายงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน)
- แบบฟอร์ม Common data set RMUTL-QA 6 มิติ 18 ตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2565 ไฟล์-Word (ให้รายงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน)
- แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง-SAR ตัวบ่งชี้หน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2565 (กองบริหารทรัพยากรตาก) ไฟล์-Word  (ให้รายงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน) 
- แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง-SAR ตัวบ่งชี้หน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2565 (กองการศึกษาตาก) ไฟล์-Word  (ให้รายงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน) 

 

ปีการศึกษา 2563

 - ขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ ระดับสถาบัน ผ่าน Google Form ปีการศึกษา 2563 
 

ปีการศึกษา 2562

 - ขั้นตอนการเข้าถึงไฟล์ข้อมูล และการบันทึกผลการดำเนินงาน SAR ระดับสถาบัน ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ e-SAR  ปีการศึกษา 2562
 

ปีการศึกษา 2561

 - แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561     

  

♦ ระดับหลักสูตร    

 ปีการศึกษา 2563

 - แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 ไฟล์เอกสาร / PDF
   

ปีการศึกษา 2562

 - แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพจากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  WORD 
 - แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพจากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์)  WORD 
 - แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพจากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์)  WORD 
 - แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  PDF / WORD 
   

ปีการศึกษา 2561

 - แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
 - ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมิน-แบบสอบถาม

 


พ.ร.บ /ระเบียบ /ประกาศ /กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

 

ประกาศ ของ มทร.ล้านนา 
  -  ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่อง ระบบกำกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ พ.ศ.2561 (7 มกราคม 62) ที่มา : สวท.มทร.ล้านนา
  -  อัตราค่าตอบแทนในการประเมินคุณภาพฯ ประจำปีการศึกษา 2559 ตามมติ CEO ครั้งที่ 3/2560 มติ CEO ครั้งที่ 3/2560
  -  ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2558 (3 กันยายน 2558)  
     
พ.ร.บ./ประกาศ /กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  -  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564  ที่มา : กระทรวง อว.
  -  กฎกระทรวงการจัดกลุ่มอุดมศึกษา พ.ศ. 2564  ที่มา : กระทรวง อว.
  -  พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562   
  -  พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562   
  -  กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561   
  -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561   
  -  กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561  
  -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ.2559   
  -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์ฯ     
  -  แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558    
  -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558   
  -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558  
  -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558  
  -  ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552     
   
ประกาศ ของ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 
  -  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ พ.ศ.2557  
   
ประกาศ/มติ /หนังสือ ของ คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   
  -  ประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฎิบัติ พ.ศ. 2561   
  -  หนังสือที่ ศธ0506(3)/ว578 ลว 20 เม.ย. 2560 คุณสมบัติของผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR)  
  -  มติ คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ประกาศรายชื่อหลักสูตรที่ไม่ดำเนินการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรจากผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA) เฉพาะในองค์ประกอบที่ 1 เป็นเวลา 2 ปี ติดต่อกัน (ปีการศึกษา 2558 และ 2559)   
  -  มติ คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ให้ปรับปรุงข้อมูลสถานภาพหลักสูตร และประกาศรายชื่อหลักสูตรที่ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ จากผลการประเมินคุณภาพภายใน (IQA) เฉพาะองค์ประกอบที่ 1 เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน (ปีการศึกษา 2558 และ 2559) จำนวน 152 หลักสูตร จาก 26 สถาบัน   
  -  หนังสือที่ ศธ0506(2)/ว172 ลว 10 ก.พ. 2559 แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา  
  -  ประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2559  
  -  ประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558  
  -  ประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
  -  ประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  
   
ประกาศ ของ ก.พ.อ.  
  -  ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ พ.ศ. 2556  
   
เอกสารประกอบการประชุม/โครงการ  
   
 
  -  ประเด็นถาม-ตอบ จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2562  ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  -  หลักสูตรที่ได้การพัฒนาความสอดคล้อง จาก สกอ. (CHECO)  ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  -  หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจากสกอ. (ตาราง Excel)  ที่มา : สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
  -  เอกสารประกอบการประชุมโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา : มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) แผนที่การกระจายความรับผิดชอบและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้   
  -  ตาราง รายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ_TQR(30.11.60)  
  -  เอกสารเกี่ยวกับ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558    
  -  เอกสารเกี่ยวกับ การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการอุดมศึกษาไทยสู่สากล    
  -  รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใจระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่ TQR  ที่มา : สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา

        


คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

 

                                     

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

  

คู่มือปฏิบ้ติงาน ที่เกี่ยวข้อง

 

  ⇒ คู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา มทร.ล้านนา ระดับรายวิชา ฉบับที่ 2   ที่มา : สวท.มทร.ล้านนา
   

 

 

 

 

♦  แนวปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ปีการศึกษา) ตามประกาศมทร.ล้านนา เรื่อง ระบบกำกับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและคณะ พ.ศ.2561 

แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

ปีการศึกษา 2565
♦ ปฏิทินกรรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับกอง(หน่วยงานสนับสนุน) ประจำปีการศึกษา 2565 PDF 
♦ ปฏิทินกิจกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน-RMUTL QA ประจำปีการศึกษา 2565 PDF 
♦ ปฏิทินติดตามการบันทึก มคอ.3-6 ประจำปีการศึกษา 2565 PDF 

 

ปีการศึกษา 2564
♦ แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564-2565 และปีงบประมาณ 2565-2566 PDF 
♦ แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน สายสนับสนุน กองการศึกษาตาก ประจำปีการศึกษา 2564 PDF
♦ ปฏิทินกิจกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา2564 PDF 
♦ ปฏิทินกิจกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 PDF  
♦ ปฏิทินติดตามการจัดทำผลการดำเนินงาน(SAR/มคอ.7)และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 PDF
♦ ปฏิทินติดตามการบันทึก มคอ.3-6 ประจำปีการศึกษา 2564 PDF 
 
ปีการศึกษา 2563
แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563-2564 และปีงบประมาณ 2564-2565 PDF 
แผนการติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563    PDF 
แผนการติดตามข้อมูลสารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563    PDF 
 
ปีการศึกษา 2562
♦ แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562-2563 และปีงบประมาณ 2563-2564 PDF   
♦ แผนการติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562    PDF
♦ แผนการติดตามข้อมูลสารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562    PDF

 


กิจกรรมโครงการงานประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันในพื้นที่ (Site Visit) ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ถึง 23 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

ระดับหลักสูตร วันที่ 15-28 มิถนายน 2564

     
     

 


 ระดับคณะ วันที่ 5-14 กรกฎาคม 2564 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
 วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ  
 วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
     

 


 ระดับสถาบัน วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 

 


  โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรในพื้นที่ (Site Visit) ประจำปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 5-30 มิถุนายน 2563  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ อ่านเพิ่มเติม....

  • เพื่อติดตาม และตรวจสอบผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรในพื้นที่
  • เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
วันที่ 5  มิถุนายน 2563  วันที่ 9 มิถุนายน 2563      วันที่ 10 มิถุนายน 2563  วันที่ 11 มิถุนายน 2563
 หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ   หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมโยธา    หลักสูตร วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์ฯ    หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
       
วันที่ 16  มิถุนายน 2563     วันที่ 17 มิถุนายน 2563      วันที่ 18 มิถุนายน 2563 วันที่ 18 มิถุนายน 2563 
หลักสูตร บช.บ.การบัญชี  หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล  หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์   หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาอังกฤษฯ
       
วันที่ 23  มิถุนายน 2563    วันที่ 24 มิถุนายน 2563      วันที่ 25 มิถุนายน 2563    วันที่ 25 มิถุนายน 2563 
   
หลักสูตร ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ  หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ  หลักสูตร ศศ.บ.การท่องเที่ยวและบริการ
       
  วันที่ 25  มิถุนายน 2563  วันที่ 30  มิถุนายน 2563   
   
  ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล  

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx 

          วันที่ 8 ก.ค. 62 ณ ห้องประชุมพะยอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  จัดการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดย รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รศ.ดร.บวร ปภัสราทร มาบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษา (EdPEx) แก่ผู้บริหารและบุคลากรในมหาวิทยาลัย อ่านเพิ่มเติม....        เอกสารประกอบการประชุม

 

 
จำนวนบุคลากร
 

 จำนวนบุคลากร (สายวิชาการ) จำแนกคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ และตำแหน่งทางวิชาการ


KPI 1.2 - 1.3 (ระดับคณะ/สถาบัน-พื้นที่)

(ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา ร่วมกับ งานทรัพยากรมนุษย์)

♦ ปีการศึกษา 2560 (29 พฤษภาคม 2560 - 7 พฤษภาคม 2561) ภาพรวม /// พื้นที่ /// คณะ

♦ ปีการศึกษา 2561 (25 มิถุนายน 2561 - 3 มิถุนายน 2562)  ภาพรวม

♦ ปีการศึกษา 2562 (17 มิถุนายน 2562 - 25 พฤษภาคม 2563) 

 

ค่า FTES  (จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ)


KPI 1.4 (ระดับคณะ) (ผู้รับผิดชอบข้อมูล : สวท.)

ปีการศึกษา ภาคการศึกษา รายละเอียดค่า SCH จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน(คน) วันที่ปรับปรุง
2560 1-2 บริหารสายวิทย์//บริหารสายสังคม//วิทยาศาสตร์//วิศวกรรมศาสตร์//ศิลปกรรมฯ  คลิก (แยกคณะ//พื้นที่)  15 ธ.ค.60
2561 1-2 บริหารสายวิทย์//บริหารสายสังคม//วิทยาศาสตร์//วิศวกรรมศาสตร์//ศิลปกรรมฯ  คลิก (แยกคณะ//พื้นที่)  5 ก.ค.62
2562 1-2 บริหารสายวิทย์//บริหารสายสังคม//วิทยาศาสตร์//วิศวกรรมศาสตร์//ศิลปกรรมฯ  คลิก (แยกคณะ//พื้นที่)  7 พ.ค.63
 
การเรียนการสอน-นักศึกษา-บัณฑิต
หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

KPI 1.1 (ระดับหลักสูตร) (ผู้รับผิดชอบข้อมูล : สวท./กศ.ตก.)

♦ ปีการศึกษา 2561-2562

♦ ปีการศึกษา 25XX

♦ ปีการศึกษา 25XX

รายงานผลการประเมินคุณลักษณะบันฑิตที่พึงประสงค์

KPI 2.1 (ระดับหลักสูตร) (ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กพน.)

♦ ปีการศึกษา 2559

♦ ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

ภาวะการมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิต

KPI 2.2 (ระดับหลักสูตร) (ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กพน.)

♦ ปีการศึกษา 2559

♦ ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561 

 
ระบบและกลไกการรับนักศึกษา มทร.ล้านนา

KPI 3.1 (ระดับหลักสูตร) (ผู้รับผิดชอบข้อมูล : สวท./งานรับนักศึกษาใหม่)

♦  แผนการรับนักศึกษา

♦  จำนวนผู้สมัครย้อนหลัง

♦  รายงานข้อมูล การสอบคัดเลือกนักศึกษา

ผลที่เกิดกับนักศึกษา (อัตราคงอยู่ของนักศึกษา)

KPI 3.3 (ระดับหลักสูตร) (ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กองการศึกษา/งานทะเบียนนักศึกษา ตาก )

ปีการศึกษา ภาคการศึกษา คณะวิศวกรรมฯ คณะบริหารธุรกิจฯ คณะวิทยาศาสาสตร์ คณะศิลปกรรมฯ
2559  1 1/2559 1/2559 1/2559 1/2559
2 2/2559 2/2559 2/2559 2/2559
ฤดูร้อน 3/2559 3/2559 3/2559 3/2559
  2560   1 รูปภาพที่เกี่ยวข้อง รูปภาพที่เกี่ยวข้อง รูปภาพที่เกี่ยวข้อง รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
2 รูปภาพที่เกี่ยวข้อง รูปภาพที่เกี่ยวข้อง รูปภาพที่เกี่ยวข้อง รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ฤดูร้อน รูปภาพที่เกี่ยวข้อง รูปภาพที่เกี่ยวข้อง รูปภาพที่เกี่ยวข้อง รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
2561  1 รูปภาพที่เกี่ยวข้อง รูปภาพที่เกี่ยวข้อง รูปภาพที่เกี่ยวข้อง รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
2 รูปภาพที่เกี่ยวข้อง รูปภาพที่เกี่ยวข้อง รูปภาพที่เกี่ยวข้อง รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ฤดูร้อน รูปภาพที่เกี่ยวข้อง รูปภาพที่เกี่ยวข้อง รูปภาพที่เกี่ยวข้อง รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
2562 1  1/2562 1/2562 1/2562 1/2562
           

รายงานสรุปจำนวนนักศึกษาคงอยู่ รายหลักสูตร ปีการศึกษา 2560- ปัจจุบัน 

ที่มา : ระบบทะเบียนกลาง มทร.ล้านนา

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

KPI 6.1 (ระดับหลักสูตร)(ผู้รับผิดชอบข้อมูล : สวท./กศ.ตก.) 

ปีการศึกษา ภาคการศึกษา รายบุคคล ราย section/บุคคล แยกด้าน ราย section/บุคคล
 2560 1 smile smile smile
2 smile smile smile
2561 1 smile smile smile
2 smile smile smile
2562  1  smile  smile smile
   2 smile smile smile
   

 

 ♦ ข้อมูลจำนวนนักศึกษา มทร.ล้านนา (DATACENTER)

 


งานวิจัย/งานสร้างสรรค์

บทความวิจัย

KPI 2.3 (ระดับคณะ/สถาบัน-พื้นที่)

(ผู้รับผิดชอบข้อมูล : งานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ตาก) 

  ♦ ปี พ.ศ. 2561 

 

 


การบริหารจัดการ

ต้นทุนผลิตต่อหน่วย

KPI 5.1 ข้อ 2 (ระดับคณะ/สถาบัน-พื้นที่)

(ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กองคลัง : งานบัญชีพื้นที และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

 ♦ ปีงบประมาณ 2560 ⇒ กองคลัง

 ♦ ปีงบประมาณ 2561 ⇒ กองคลังพื้นที่ตาก

 ♦ ปีงบประมาณ 2562


รายงานการประเมินตนเอง SAR

♦ ระดับหลักสูตร

♦ ระดับคณะ

ระดับสถาบัน-พื้นที่

ระดับพื้นทีี ปีการศึกษา
มทร.ล้านนา ตาก 2558 2559 2560 2561 2562
  2563 2564  2565   2566 2567 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา และงานประกันคุณภาพการศึกษาพื้นที่ตาก


รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

♦ ระดับหลักสูตร

ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา
มทร.ล้านนา ตาก 2562 2563 2564 2565 2566

♦ ระดับคณะ

ระดับคณะ ปีการศึกษา
มทร.ล้านนา ตาก 2563 2564 2565 2566 2567

♦ ระดับสถาบัน-พื้นที่

 ระดับสถาบัน-พื้นที่ ปีการศึกษา
มทร.ล้านนา 2558 2559 2560 2561 2562
มทร.ล้านนา ตาก 2558 2559 2560    
  2563        

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา