ปรัชญา   :     งานประกันคุณภาพการศึกษา มุ่งมั่นพัฒนา สร้างมาตรฐานการศึกษา

 

วิสัยทัศน์ :     สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริม พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

 

พันธกิจ :

  • เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่คณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา ให้นำระบบการประกันคุณภาพไปใช้ เพื่อให้เกิดกลไกในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  • สนับสนุนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ คณะ,กอง และทุกหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ.
  • ส่งเสริมให้ คณะ , กอง และทุกหน่วยงาน มีการประกันคุณภาพภายใน และมีความพร้อมรับการตรวจสอบและประเมินจากหน่วยงานภายนอก
  • พัฒนามาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

วัฒนธรรมองค์กร   :   การทำงานเป็นทีม  การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่