♦  แนวปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ปีการศึกษา) ตามประกาศมทร.ล้านนา เรื่อง ระบบกำกับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและคณะ พ.ศ.2561 

แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

ปีการศึกษา 2565
♦ ปฏิทินกรรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับกอง(หน่วยงานสนับสนุน) ประจำปีการศึกษา 2565 PDF 
♦ ปฏิทินกิจกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน-RMUTL QA ประจำปีการศึกษา 2565 PDF 
♦ ปฏิทินติดตามการบันทึก มคอ.3-6 ประจำปีการศึกษา 2565 PDF 

 

ปีการศึกษา 2564
♦ แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564-2565 และปีงบประมาณ 2565-2566 PDF 
♦ แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน สายสนับสนุน กองการศึกษาตาก ประจำปีการศึกษา 2564 PDF
♦ ปฏิทินกิจกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา2564 PDF 
♦ ปฏิทินกิจกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 PDF  
♦ ปฏิทินติดตามการจัดทำผลการดำเนินงาน(SAR/มคอ.7)และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 PDF
♦ ปฏิทินติดตามการบันทึก มคอ.3-6 ประจำปีการศึกษา 2564 PDF 
 
ปีการศึกษา 2563
แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563-2564 และปีงบประมาณ 2564-2565 PDF 
แผนการติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563    PDF 
แผนการติดตามข้อมูลสารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563    PDF 
 
ปีการศึกษา 2562
♦ แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562-2563 และปีงบประมาณ 2563-2564 PDF   
♦ แผนการติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562    PDF
♦ แผนการติดตามข้อมูลสารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562    PDF

 


กิจกรรมโครงการงานประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันในพื้นที่ (Site Visit) ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ถึง 23 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

ระดับหลักสูตร วันที่ 15-28 มิถนายน 2564

     
     

 


 ระดับคณะ วันที่ 5-14 กรกฎาคม 2564 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
 วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ  
 วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
     

 


 ระดับสถาบัน วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 

 


  โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรในพื้นที่ (Site Visit) ประจำปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 5-30 มิถุนายน 2563  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ อ่านเพิ่มเติม....

  • เพื่อติดตาม และตรวจสอบผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรในพื้นที่
  • เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
วันที่ 5  มิถุนายน 2563  วันที่ 9 มิถุนายน 2563      วันที่ 10 มิถุนายน 2563  วันที่ 11 มิถุนายน 2563
 หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ   หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมโยธา    หลักสูตร วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์ฯ    หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
       
วันที่ 16  มิถุนายน 2563     วันที่ 17 มิถุนายน 2563      วันที่ 18 มิถุนายน 2563 วันที่ 18 มิถุนายน 2563 
หลักสูตร บช.บ.การบัญชี  หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล  หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์   หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาอังกฤษฯ
       
วันที่ 23  มิถุนายน 2563    วันที่ 24 มิถุนายน 2563      วันที่ 25 มิถุนายน 2563    วันที่ 25 มิถุนายน 2563 
   
หลักสูตร ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ  หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ  หลักสูตร ศศ.บ.การท่องเที่ยวและบริการ
       
  วันที่ 25  มิถุนายน 2563  วันที่ 30  มิถุนายน 2563   
   
  ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล  

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx 

          วันที่ 8 ก.ค. 62 ณ ห้องประชุมพะยอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  จัดการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดย รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รศ.ดร.บวร ปภัสราทร มาบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษา (EdPEx) แก่ผู้บริหารและบุคลากรในมหาวิทยาลัย อ่านเพิ่มเติม....        เอกสารประกอบการประชุม

 

 
จำนวนบุคลากร
 

 จำนวนบุคลากร (สายวิชาการ) จำแนกคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ และตำแหน่งทางวิชาการ


KPI 1.2 - 1.3 (ระดับคณะ/สถาบัน-พื้นที่)

(ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา ร่วมกับ งานทรัพยากรมนุษย์)

♦ ปีการศึกษา 2560 (29 พฤษภาคม 2560 - 7 พฤษภาคม 2561) ภาพรวม /// พื้นที่ /// คณะ

♦ ปีการศึกษา 2561 (25 มิถุนายน 2561 - 3 มิถุนายน 2562)  ภาพรวม

♦ ปีการศึกษา 2562 (17 มิถุนายน 2562 - 25 พฤษภาคม 2563) 

 

ค่า FTES  (จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ)


KPI 1.4 (ระดับคณะ) (ผู้รับผิดชอบข้อมูล : สวท.)

ปีการศึกษา ภาคการศึกษา รายละเอียดค่า SCH จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน(คน) วันที่ปรับปรุง
2560 1-2 บริหารสายวิทย์//บริหารสายสังคม//วิทยาศาสตร์//วิศวกรรมศาสตร์//ศิลปกรรมฯ  คลิก (แยกคณะ//พื้นที่)  15 ธ.ค.60
2561 1-2 บริหารสายวิทย์//บริหารสายสังคม//วิทยาศาสตร์//วิศวกรรมศาสตร์//ศิลปกรรมฯ  คลิก (แยกคณะ//พื้นที่)  5 ก.ค.62
2562 1-2 บริหารสายวิทย์//บริหารสายสังคม//วิทยาศาสตร์//วิศวกรรมศาสตร์//ศิลปกรรมฯ  คลิก (แยกคณะ//พื้นที่)  7 พ.ค.63
 
การเรียนการสอน-นักศึกษา-บัณฑิต
หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

KPI 1.1 (ระดับหลักสูตร) (ผู้รับผิดชอบข้อมูล : สวท./กศ.ตก.)

♦ ปีการศึกษา 2561-2562

♦ ปีการศึกษา 25XX

♦ ปีการศึกษา 25XX

รายงานผลการประเมินคุณลักษณะบันฑิตที่พึงประสงค์

KPI 2.1 (ระดับหลักสูตร) (ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กพน.)

♦ ปีการศึกษา 2559

♦ ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

ภาวะการมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิต

KPI 2.2 (ระดับหลักสูตร) (ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กพน.)

♦ ปีการศึกษา 2559

♦ ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561 

 
ระบบและกลไกการรับนักศึกษา มทร.ล้านนา

KPI 3.1 (ระดับหลักสูตร) (ผู้รับผิดชอบข้อมูล : สวท./งานรับนักศึกษาใหม่)

♦  แผนการรับนักศึกษา

♦  จำนวนผู้สมัครย้อนหลัง

♦  รายงานข้อมูล การสอบคัดเลือกนักศึกษา

ผลที่เกิดกับนักศึกษา (อัตราคงอยู่ของนักศึกษา)

KPI 3.3 (ระดับหลักสูตร) (ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กองการศึกษา/งานทะเบียนนักศึกษา ตาก )

ปีการศึกษา ภาคการศึกษา คณะวิศวกรรมฯ คณะบริหารธุรกิจฯ คณะวิทยาศาสาสตร์ คณะศิลปกรรมฯ
2559  1 1/2559 1/2559 1/2559 1/2559
2 2/2559 2/2559 2/2559 2/2559
ฤดูร้อน 3/2559 3/2559 3/2559 3/2559
  2560   1 รูปภาพที่เกี่ยวข้อง รูปภาพที่เกี่ยวข้อง รูปภาพที่เกี่ยวข้อง รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
2 รูปภาพที่เกี่ยวข้อง รูปภาพที่เกี่ยวข้อง รูปภาพที่เกี่ยวข้อง รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ฤดูร้อน รูปภาพที่เกี่ยวข้อง รูปภาพที่เกี่ยวข้อง รูปภาพที่เกี่ยวข้อง รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
2561  1 รูปภาพที่เกี่ยวข้อง รูปภาพที่เกี่ยวข้อง รูปภาพที่เกี่ยวข้อง รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
2 รูปภาพที่เกี่ยวข้อง รูปภาพที่เกี่ยวข้อง รูปภาพที่เกี่ยวข้อง รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ฤดูร้อน รูปภาพที่เกี่ยวข้อง รูปภาพที่เกี่ยวข้อง รูปภาพที่เกี่ยวข้อง รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
2562 1  1/2562 1/2562 1/2562 1/2562
           

รายงานสรุปจำนวนนักศึกษาคงอยู่ รายหลักสูตร ปีการศึกษา 2560- ปัจจุบัน 

ที่มา : ระบบทะเบียนกลาง มทร.ล้านนา

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

KPI 6.1 (ระดับหลักสูตร)(ผู้รับผิดชอบข้อมูล : สวท./กศ.ตก.) 

ปีการศึกษา ภาคการศึกษา รายบุคคล ราย section/บุคคล แยกด้าน ราย section/บุคคล
 2560 1 smile smile smile
2 smile smile smile
2561 1 smile smile smile
2 smile smile smile
2562  1  smile  smile smile
   2 smile smile smile
   

 

 ♦ ข้อมูลจำนวนนักศึกษา มทร.ล้านนา (DATACENTER)

 


งานวิจัย/งานสร้างสรรค์

บทความวิจัย

KPI 2.3 (ระดับคณะ/สถาบัน-พื้นที่)

(ผู้รับผิดชอบข้อมูล : งานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ตาก) 

  ♦ ปี พ.ศ. 2561 

 

 


การบริหารจัดการ

ต้นทุนผลิตต่อหน่วย

KPI 5.1 ข้อ 2 (ระดับคณะ/สถาบัน-พื้นที่)

(ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กองคลัง : งานบัญชีพื้นที และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

 ♦ ปีงบประมาณ 2560 ⇒ กองคลัง

 ♦ ปีงบประมาณ 2561 ⇒ กองคลังพื้นที่ตาก

 ♦ ปีงบประมาณ 2562


รายงานการประเมินตนเอง SAR

♦ ระดับหลักสูตร

♦ ระดับคณะ

ระดับสถาบัน-พื้นที่

ระดับพื้นทีี ปีการศึกษา
มทร.ล้านนา ตาก 2558 2559 2560 2561 2562
  2563 2564  2565   2566 2567 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา และงานประกันคุณภาพการศึกษาพื้นที่ตาก


รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

♦ ระดับหลักสูตร

ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา
มทร.ล้านนา ตาก 2562 2563 2564 2565 2566

♦ ระดับคณะ

ระดับคณะ ปีการศึกษา
มทร.ล้านนา ตาก 2563 2564 2565 2566 2567

♦ ระดับสถาบัน-พื้นที่

 ระดับสถาบัน-พื้นที่ ปีการศึกษา
มทร.ล้านนา 2558 2559 2560 2561 2562
มทร.ล้านนา ตาก 2558 2559 2560    
  2563        

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา